Raporte Vjetore

Raport Vjetor 2022

Misioni i CSDG është të përmirësojë demokracinë, qeverisjen dhe politikë bërjen në Shqipëri nëpërmjet kryerjes së hulumtimeve rigoroze të mbështetura në evidenca dhe të dhëna, monitorimit të qëndrimeve dhe opinioneve të publikut, dhe nxitjes së angazhimit qytetar të mirëinformuar.

Qendra është mirënjohëse për mbështetjen e donatorëve, të cilët inkurajojnë përmbushjen e misionit të Qendrës për të përmirësuar demokracinë, qeverisjen dhe politikëbërjen në Shqipëri.

Raporti Vjetor 2022 mund të shkarkohet KËTU

Raport Vjetor 2021

CSDG mission is to improve democracy, governance and policy making in Albania by generating evidence based research, monitoring public attitudes and opinions, and by promoting an informed engagement of the citizen.

We are grateful for the generous support of our donors who encourage the Center mission to improve democracy, governance and policy making in Albania.

The Annual Report 2021 can be accessed HERE