Programi i Qeverisjes

Rreth Programit
Programi i Qeverisjes analizon çështjet e politikave, institucionet dhe proceset qeveritare dhe sfidat e qeverisjes. Ai fokusohet në shqyrtimin e pesë parimeve themelore të qeverisjes së mirë të identifikuara nga Dokumentin e BE-së mbi Qeverisjen: hapja, pjesëmarrja, llogaridhënia, efektiviteti dhe koherenca. Korrupsioni, i cili konsiderohet gjerësisht si shkaku kryesor i problemeve të Shqipërisë, shpesh shkaktohet nga dështimet e qeverisjes. Programi i qeverisjes kontribuon në luftën kundër korrupsionit duke promovuar një qeverisje më të mirë dhe më të qëndrueshme. Ai identifikon çështjet dhe problemet dhe propozon rekomandime që synojnë përmirësimin e performancës së qeverisë, duke informuar debatin publik dhe duke u ofruar politik bërësve ide dhe analiza të ekspertëve për të siguruar një qeverisje më të mirë.