Misioni dhe Qëllimi

Vizioni

Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes beson në domosdoshmërinë e transformimit rrënjësor të proceseve demokratike në Shqipëri dhe nevojës për të ndryshuar mënyrën e bërjes së politikave dhe qeverisjes në nivel lokal dhe kombëtar. Qendra është e angazhuar të zhvillojë programe që ndërlidhin demokracinë dhe qeverisjen me interesat e qytetarëve. Qasja e CSDG është që të identifikojë fillimisht çështje që kanë rëndësi, dhe më pastaj kryen hulumtime rigoroze të cilat shërbejnë për advokim dhe për nxitje të debatit në të gjitha nivelet e shoqërisë.

Misioni

Misioni i CSDG është të përmirësojë demokracinë, qeverisjen dhe politikë bërjen në Shqipëri nëpërmjet kryerjes së hulumtimeve rigoroze të mbështetura në evidenca dhe të dhëna, monitorimit të qëndrimeve dhe opinioneve të publikut, dhe nxitjes së angazhimit qytetar të mirinformuar.

Vlerat

CSDG është një organizatë e pavarur dhe progresive e shoqërisë civile e angazhuar ndaj parimeve të paanësisë, pavarësisë dhe jofitimprurëse.