Matja e qëndrimeve të qytetarëve ndaj sigurisë dhe drejtësisë në Shqipëri (2020-2021)

Në kuadër të këtij projekti u realizua:

Mbështetja e zbatimit të reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit dhe vlerësimit të SPAK dhe Gjykatave të Posaçme (2020-2021)

Kryerja e hulumtimeve për udhëheqjen e mesazheve Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkinë e Tiranës dhe mbështetja e Qendrës KEDH për zhvillimin e kapaciteteve hulumtuese dhe komunikimit strategjik (2020-2021)

Vlerësim i Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit - 2013-2020 (2019-2020)

Matja e qëndrimeve të qytetarëve ndaj sigurisë dhe drejtësisë në Shqipëri (2019-2020)

Në kuadër të këtij projekti u realizua:

Sinjalizimi në veprim: Ekspozimi dhe adresimi i korrupsionit në Evropën Juglindore përmes mbështetjes së sinjalizuesve dhe forcimit të të drejtave të fjalës së lirë (2019-2021)

Forcimi i integritetit në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri përmes përmirësimit të Kapaciteteve të Sinjalizimit (2018-2019)

Forcimi i informimit dhe pjesëmarrjes së publikut në zbatimin e reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe komunikimit të procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar (2018-2019)

Në kuadër të këtij projekti u realizuan produktet e mëposhtme:

***

***

***

***